Skip to main content

Algemene bepalingen en gedragsregels

Artikel 1 Toegang.

 1. Bedrijvencomplex Greenparc Bleiswijk beschikt over cameratoezicht. Bij het betreden van het bedrijvencomplex stemt de bezoeker in met opslag/opname van zijn of haar bewegingen.
 2. Bedrijvencomplex Greenparc Bleiswijk is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
 3. Een ieder is verplicht zich op eerste verzoek van een beveiligingsbeambte of toezichthouder te legitimeren en hen correct te informeren.
 4. Degene die het bedrijvencomplex betreedt doet zulks voor eigen risico.

Artikel 2 Gedrag op het bedrijvencomplex.

 1. V.v.E. Greenparc Bleiswijk hanteert een handhavingsproces dat geldt voor een ieder die zich op het bedrijvencomplex begeeft, onafhankelijk van zijn of haar rol of functie.
 2. Een ieder dient zich op wegen en gronden van het bedrijvencomplex Greenparc Bleiswijk te gedragen overeenkomstig de voorschriften, die in de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn vastgelegd.
 3. Een ieder dient de wegen uitsluitend te gebruiken conform de bestemming en de daarbij vermelde aanwijzingen.
 4. Een ieder die al dan niet als ooggetuige, op enigerlei wijze betrokken is bij een overtreding, ongeval of schadegeval op het bedrijvencomplex is verplicht om zich ervan te vergewissen dat de beveiligingsbeambte of toezichthouder van het voorgevallene op de hoogte is gebracht.
 5. Een ieder die schade aan bezittingen van derden toebrengt, dient dit binnen 24 uur schriftelijke te rapporteren, per emailbericht aan: vve@greenparcbleiswijk.nl. Bij nalatigheid worden de opsporing /onderzoekskosten verhaald op de wettelijk vertegenwoordiger van veroorzaker.

Artikel 3 Maximum snelheid.

 1. Onverminderd aangegeven snelheidsbeperkingen tot een lager maximum is het verboden op de wegen met een hogere snelheid te rijden dan 30 kilometer per uur.

Artikel 4 Voorrang.

 1. Voertuigen ten dienste van ziekenvervoer, brandweer, politie of beveiliging, indien en voor zover deze gebruik maken van optische- en/of geluidssignalen, hebben te allen tijde voorrang boven het overige verkeer. Het overige verkeer is verplicht zodanige maatregelen te treffen , dat vrije doorgang verzekerd is. De hulpverleningsdiensten zijn niet gehouden aan de maximumsnelheid indien overtreding daarvan noodzakelijk is ter uitvoering van de betrokken taak.

Artikel 5 Toezicht en controle.

 1. De beveiligingsbeambte of toezichthouder is bevoegd op het terrein te controleren op nakoming van het in dit reglement gestelde.
  • Controle van en in voertuigen is altijd toegestaan.
  • Controle op bezit of het gebruik van drugs/alcohol is door parkmanager of beveiligingsbeambte altijd toegestaan.
 2. De V.v.E. heeft het recht om al hetgeen in strijd is met het in of krachtens dit reglement bepaalde, te verwijderen of te laten verwijderen. Zulks voor rekening en risico van de overtreder. De V.v.E heeft onverminderd recht om boete c.q. schade in rekening te brengen.

Artikel 6 Verbodsbepalingen.

Het is niet toegestaan;

 • In voertuigen te overnachten;
 • Voertuigen op het terrein te parkeren langer dan 3 uur, anders dan op de daarvoor aangegeven plaatsen;
 • Voertuigen op het bedrijvencomplex te koop aan te bieden of ongebruikt langer dan 8 uur op opeenvolgende werkdagen te laten staan behoudens met schriftelijke toestemming van de parkmanager of het bestuur van de V.v.E. Na mondelinge of schriftelijke sommatie dient eigenaar/gebruiker het voertuig direct te verwijderen;
 • Voertuigen op het terrein te wassen of te repareren, brandstof te tanken of over te hevelen, dan wel olie te verversen e.d. anders dan op daartoe bestemde locaties;
 • Koelmotoren op of aan voertuigen op het terrein anders dan op de daartoe bestemde locatie, in werking te hebben;
 • Stoffen of voorwerpen, die schadelijk of hinderlijk voor het verkeer zijn, op de wegen en vrij toegankelijke terreinen te werpen, te laten vallen of te laten staan;
 • Gebruik te maken van steps, rollerskates, rolschaatsen en dergelijke, zonder schriftelijke toestemming van de parkmanager.

Artikel 7 Sancties Verbodsbepalingen.

Sancties:

 1. Indien is gehandeld in strijd met bovengenoemde artikelen is de beveiligingsbeambte of toezichthouder gerechtigd een sanctie op te leggen. Het sanctiebedrag dient contact te worden voldaan, waarvoor een bewijs van ontvangst wordt overhandigd.
 2. V.v.E. Greenparc Bleiswijk is gerechtigd het wegrijden van foutief geparkeerde voertuigen te belemmeren (wielklem). De belemmering wordt opgeheven na contante betaling van de opgelegde geldboete of kostenvergoeding door eigenaar dan wel de bestuurder/gebruiker aan de beveiligingsbeambten.
 3. Indien is gehandeld in strijd met bovengenoemde artikelen is de V.v.E. gerechtigd het voertuig, het voorwerp of de stoffen over te brengen of laten brengen naar een andere locatie. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de overtreder/eigenaar.
 4. Reclamatie/bezwaar tegen opgelegde sanctie of geldboete is niet mogelijk.

Artikel 8 Calamiteiten en Ongevallen.

Calamiteiten:

Calamiteiten, beschadigingen of gevaarlijke situaties op bedrijvencomplex Greenparc Bleiswijk kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld aan Alert Security.

Telefoonnummer: 0184 434100

Voor spoedeisende ongevallen en levens bedreigende calamiteiten:

BEL: 112

Voor optimale hulpverlening:
Houd de verbinding in stand.
Volg de instructies van de operator.

Vraag een omstander – collega naar het UGS punt te gaan, of naar het dichtstbijzijnde toegangshek, zodat hulpdiensten snel ter plaatse worden geleid.